Clicky

Serc Tablet

Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat

Huling Hakbang
Salamat

Serc Tablet - Mga gamit, Komposisyon, Side Effects at Mga Review

Ang Serc Tablet ay ginagamit panggamot sa Balanse disorder, Meniere syndrome at sa iba pang kundisyon. Serc Tablet naglalaman ng mga sumusunod na aktibong sangkap: Betahistine Dihydrochloride. Mabibili ito sa tablet na anyo Abbott Products Philippines ay ang gumagawa ng Serc Tablet Ang mga detalyadong impormasyon na may kinalaman sa Serc Tablet

Serc Tablet Mga Gamit

Serc Tablet ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
 • Balanse disorder
 • Meniere syndrome
ulat:
Matuto nang higit pa: Mga Gamit

Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Serc Tablet

Pinapaganda ng Serc Tablet ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Komposisyon at mga aktibong sangkap ng Serc Tablet

Ang Serc Tablet ay may komposisyon ng mga sumusunod na aktibong sangkap (mga asin)
Mangyaring tandaan na ang gamot na ito ay maaaring magkaroon ng iba�t ibang tapang sa bawat sangkap na nakalista sa itaas

Serc Tablet - Side-Effects

Ang mga sumusunod ay ang mga possibleng maging side-effects mula sa mga nakahalong sangkap ng Serc Tablet Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
ulat:
Matuto nang higit pa: Side-Effects

Pag-iingat at paano gamitin ang Serc Tablet

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Serc Tablet

Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Serc Tablet ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Serc Tablet ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
Matuto nang higit pa: Interaksyon

Serc Tablet - Kontradiksyon

Ang pagiging hypersensitive sa Serc Tablet ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Serc Tablet ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

Where to Buy Serc Tablet

Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Serc Tablet.

Serc Tablet - Mga madalas na tinatanong

 • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
  Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Serc Tablet na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Serc Tablet. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
  Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
 • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
  Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Serc Tablet

Hindi nainom na dose

Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
Mga Sanggunian: 1, 2, 3, 4

Overdosage ng Serc Tablet

 • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Serc Tablet, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
 • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
 • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
Mga Sanggunian: 5, 6, 7

Pagtabi sa Serc Tablet

 • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
 • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Serc Tablet
Mga Sanggunian: 8, 9, 10, 11

Expired Serc Tablet

 • Ang pag inom ng expired na Serc Tablet ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
Mga Sanggunian: 12, 13

Impormasyon ng Dosage

Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

Serc Tablet - Mga Pakete at Tapang

Ang Serc Tablet ay mabibili sa mga sumusnod na pakete at tapang
Mga pakete ng Serc Tablet 16mg Tablet in Blister pack x 25; Box of 100), 8mg Tablet in Blister pack x 25 (box of 100), 24mg Tablet in Blister pack x 10 (Box of 100)

Serc Tablet - Mga gumawa

Ang gamot ay ginawa ng mga sumusunod na mga kumpanya

Mga Sanggunian

 1. - Accessed: July 14, 2016.
 2. - Accessed: July 3, 2016.
 3. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
 4. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
 5. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 6. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
 7. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 8. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
 9. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
 10. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
 11. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
 12. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
 13. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

Tukuyin ang pahinang ito

Page URL

HTML Link

APA Style Citation

 • Serc Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Abbott Products Philippines - all4insure.ru - Philippines. (n.d.). Retrieved January 19, 2018, from http://all4insure.ru/philippines-fil/serc-tablet

MLA Style Citation

 • "Serc Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Abbott Products Philippines - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 19 Jan. 2018.

Chicago Style Citation

 • "Serc Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Abbott Products Philippines - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. Accessed January 19, 2018. http://all4insure.ru/philippines-fil/serc-tablet.

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 12/22/2016.
This page provides information for Serc Tablet in Filipino.
Read Reviews » Serc Tablet

Related pages


what is varivaxtab loperamideaccu chek integra stripsforaseqbenefits of ornithinespectrobidhyoscine tablet 10mgarthridlevomentholvivaxim vaccine side effectsclina gelmethyl nicotinatesarin side effectscharcoal tablets reviewscyproheptadine dosagetodboxgenteal eye ointmentclindamycin topical gel reviewsezipect bronchial mucolyticzencalestee lauder daywear spf 25risdone mt 0.5spasmo canulasevisna ointmentvh3roxcidrubella in malayalammetrozolepitavastatin side effectsvicks action 500taximometromedtab gla 120lincomycin hydrochloride injectioneconorm capsule useszimig cream side effectsolbas inhaler side effectsnatural sennamaalox plus oral suspensionkevon lotion for dandruffmagaldrate mechanism of actionesidrex actionspinosad milbemycin oximegermolene antiseptic creamazo gantanolcoal tar salicylic acid ointmenttrolamine salicylate side effectslofraldaflon 500 compositionvino de quina for pregnantwhat is virexfudic bnf creamwhat is contractubex used fortheragranduralast sun pharmaclofert 100 side effectswhat is ciprotab used fordoes rodan and fields unblemish workteva carbi levocombiflam dosage for adultsrabeprazole useswhat is oviducteltroxin doseroswin tabletliv52zometa package inserttolnaftate solutionglucagen hypokit novo nordiskmicrobenz 3.5metapharmadaflon 500 tabletdicycloverine hydrochloride