Clicky

Nicardipine Hydrochloride Solution

Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat

Huling Hakbang
Salamat

Nicardipine Hydrochloride Solution - Mga gamit, Komposisyon, Side Effects at Mga Review

Ang Nicardipine Hydrochloride Solution ay ginagamit panggamot sa Anghina at sa iba pang kundisyon. Nicardipine Hydrochloride Solution naglalaman ng mga sumusunod na aktibong sangkap: Nicardipine Hydrochloride. Mabibili ito sa solution na anyo Ang mga detalyadong impormasyon na may kinalaman sa Nicardipine Hydrochloride Solution

Nicardipine Hydrochloride Solution Mga Gamit

Nicardipine Hydrochloride Solution ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
ulat:
Matuto nang higit pa: Mga Gamit

Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Nicardipine Hydrochloride Solution

Pinapaganda ng Nicardipine Hydrochloride Solution ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Komposisyon at mga aktibong sangkap ng Nicardipine Hydrochloride Solution

Ang Nicardipine Hydrochloride Solution ay may komposisyon ng mga sumusunod na aktibong sangkap (mga asin)
Mangyaring tandaan na ang gamot na ito ay maaaring magkaroon ng iba�t ibang tapang sa bawat sangkap na nakalista sa itaas

Nicardipine Hydrochloride Solution - Side-Effects

Ang mga sumusunod ay ang mga possibleng maging side-effects mula sa mga nakahalong sangkap ng Nicardipine Hydrochloride Solution Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
ulat:
Matuto nang higit pa: Side-Effects

Pag-iingat at paano gamitin ang Nicardipine Hydrochloride Solution

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
 • Pagpapasuso
 • Pagpaplano upang makakuha ng mga buntis
 • buntis
Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Nicardipine Hydrochloride Solution

Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Nicardipine Hydrochloride Solution ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Nicardipine Hydrochloride Solution ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
Matuto nang higit pa: Interaksyon

Nicardipine Hydrochloride Solution - Kontradiksyon

Ang pagiging hypersensitive sa Nicardipine Hydrochloride Solution ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Nicardipine Hydrochloride Solution ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

Where to Buy Nicardipine Hydrochloride Solution

Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Nicardipine Hydrochloride Solution.

Nicardipine Hydrochloride Solution - Mga madalas na tinatanong

 • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
  Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Nicardipine Hydrochloride Solution na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Nicardipine Hydrochloride Solution. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
  Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
 • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
  Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Nicardipine Hydrochloride Solution

Hindi nainom na dose

Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
Mga Sanggunian: 1, 2, 3, 4

Overdosage ng Nicardipine Hydrochloride Solution

 • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Nicardipine Hydrochloride Solution, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
 • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
 • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
Mga Sanggunian: 5, 6, 7

Pagtabi sa Nicardipine Hydrochloride Solution

 • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
 • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Nicardipine Hydrochloride Solution
Mga Sanggunian: 8, 9, 10, 11

Expired Nicardipine Hydrochloride Solution

 • Ang pag inom ng expired na Nicardipine Hydrochloride Solution ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
Mga Sanggunian: 12, 13

Impormasyon ng Dosage

Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

Nicardipine Hydrochloride Solution - Mga Pakete at Tapang

Ang Nicardipine Hydrochloride Solution ay mabibili sa mga sumusnod na pakete at tapang
Mga pakete ng Nicardipine Hydrochloride Solution 1mg/Ml(2mg/Ml) Solution in 2Ml Amber glass ampoule with white dot (type I); box of 5), 1mg/Ml(10mg/10Ml) Solution in 10Ml Amber glass ampoule (Type I) white dot; Box of 5

Nicardipine Hydrochloride Solution - Mga gumawa

Ang gamot ay ginawa ng mga sumusunod na mga kumpanya
 • Hindi alam

Mga Sanggunian

 1. - Accessed: July 14, 2016.
 2. - Accessed: July 3, 2016.
 3. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
 4. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
 5. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 6. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
 7. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 8. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
 9. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
 10. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
 11. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
 12. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
 13. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

Tukuyin ang pahinang ito

Page URL

HTML Link

APA Style Citation

 • Nicardipine Hydrochloride Solution - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru - Philippines. (n.d.). Retrieved January 21, 2018, from http://all4insure.ru/philippines-fil/nicardipine-hydrochloride-solution

MLA Style Citation

 • "Nicardipine Hydrochloride Solution - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 21 Jan. 2018.

Chicago Style Citation

 • "Nicardipine Hydrochloride Solution - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. Accessed January 21, 2018. http://all4insure.ru/philippines-fil/nicardipine-hydrochloride-solution.

Alternatibong anyo ng Nicardipine Hydrochloride Solution

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 12/22/2016.
This page provides information for Nicardipine Hydrochloride Solution in Filipino.
Read Reviews » Nicardipine Hydrochloride Solution

Related pages


what is fertilaidmox 500mg used forneurobion injectabledeep heat burningkesh king capsule ke faydedezicort -6 what is use hindiisometamidium chloridetaking pregnacare on empty stomachabsolute tabletdemelan skin creamsimvatcefdinir capsulesulfur soap where to buycoleus benefitszathrin gelpantoprazole sod dr side effectsadvantan ointmentreparil drug informationkozisol plus gel in hindi bio cimetidine tabletsprocaine powder usesprotos 2g side effectsatropine tablets 0.6 mgunisiacetrimide creamhepa रु सिरप के लिए प्रयोग किया जाता हैamphenrelent dr reddysucraltt vacineovral l compositionside effects of aczonenucortvalethamate bromide usesginkgo flavone glycosidessalbutamol syrup side effectsetova 400pregnancy vitamins philippinespropanediol side effectsatteracondyline creamzinc oxide ointment usesalfacalcidol capsulesbetadine usesmaterna tabletsbepreve dropslarin ferumalaya forteisopto cetapredaceclofenac 100 mgoxetol 150 side effectsdewax ear dropssodium propionate side effectsoxtellar xr reviewsevion lc review by usersisoket driplivalo side effects patient reviewsobagi blender creamज़ोडर्म े क्रीमaction of epsolinneurogenvasocidinduolin respules side effectssterculia gumthyronorm 50lexus tabletwhat is manzanilla used forबच्चे खुराक के लिए cyclopam निलंबनleucorincoffee powder precautionneoginwhat is acipdiclofenac sodium paracetamol chlorzoxazonesertacream useapo-amilzidetryptizol side effectssymolhexoral