Clicky

Huling Hakbang
Salamat

Oxybutynin - Mga gamit, Side Effects at Mga Review

Ang asin Oxybutynin ay inilagay para sa paggamot ng Kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang ihi, Neurogenic pantog disorder, Gabi bedwetting, Hindi nakokontrol na pag-ikli ng pantog pader, Kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang ihi, Hindi nakokontrol na pag-ikli ng pantog pader at iba pang mga kondisyon. Ang detalyadong impormasyon na may kaugnayan sa gamit, side-effects, mga review, mga katanungan, mga pakikipag-ugnayan, at pag-iingat sa Oxybutynin's ay ang mga sumusunod:

Oxybutynin Mga Gamit

Oxybutynin ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
 • Kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang ihi
 • Neurogenic pantog disorder
 • Gabi bedwetting
 • Hindi nakokontrol na pag-ikli ng pantog pader
 • Kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang ihi
 • Hindi nakokontrol na pag-ikli ng pantog pader
 • Kapanganakan depekto nakakaapekto sa gulugod
 • Pinsala sa nerve cells ng utak
 • Pinsala sa nerve cells ng utak ng galugod
Mga Sanggunian: 1
ulat:
Matuto nang higit pa: Mga Gamit

Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Oxybutynin

Pinapaganda ng Oxybutynin ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:
Mga Sanggunian: 1

Oxybutynin - Side-Effects

Ang mga sumusunod ay ang mga side-effects na maaaring lumabas sa mga gamot na may Oxybutynin Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
Mga Sanggunian: 1
ulat:
Matuto nang higit pa: Side-Effects

Pag-iingat at paano gamitin ang Oxybutynin

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Oxybutynin

Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Oxybutynin ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Oxybutynin ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
 • Alcohol
 • Anticholinergic drugs
 • CNS depressants
Matuto nang higit pa: Interaksyon

Oxybutynin - Kontradiksyon

Ang pagiging hypersensitive sa Oxybutynin ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Oxybutynin ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
 • bituka sagabal
 • glawkoma
 • myasthenia gravis
 • nakakalason megacolon
 • ulcerative kolaitis
Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

Where to Buy Oxybutynin

Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Oxybutynin.

Oxybutynin - Mga madalas na tinatanong

 • Ang Oxybutynin ay pwede bang gamitin para sa Kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang ihi at Neurogenic pantog disorder?
  Oo, ang kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang ihi at neurogenic pantog disorder ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Oxybutynin. Huwag gamitin ang Oxybutynin para sa kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang ihi at neurogenic pantog disorder na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Oxybutynin.
 • Gaano katagal ko kailangan gamitin ang Oxybutynin bago ko makita na may pagbuti sa aking kalagayan?
  Ang mga gumagamit ng all4insure.ru na website ay nagsasabi na tatlong buwan at 1 buwan ay ang mga pinakamagandang mga panahon na sinubukan nila bago sila makakita ng pagpapabuti sa kanilang kundisyon. Ang mga oras na ito ay maaaring hindi sumalamin sa kung ano ang pwede mo maranasan o kung paano mo gagamitin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor para malaman kung gaano katagal mo dapat kainin ang Oxybutynin. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang mga pasyente para sa oras kung kailan pinaka epektibo ang Oxybutynin.
 • Gaano kadalas ko dapat gamitin ang Oxybutynin?
  Ang mga gumagamit ngall4insure.ru na website ay sinabi na ang isang beses sa isang linggo at dalawang beses sa isang araw ay ang pinakamadalas sa paggamit ng Oxybutynin. Pakisundan ang inyong doktor sa kung gaano kadalas mo dapat na Oxybutynin. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang pasyente sa kung gaano kadalas ba dapat gamitin ang Oxybutynin.
 • Dapat ko bang inumin ang Oxybutynin na walang laman ang tiyan, bago kumain o pagkatapos kumain?
  Ang mga gumagamit ng all4insure.ru na website ay nagsasabi na sila ay kumukunsumo ng Oxybutynin pagkatapos kumain. Gayunman, Maaaring hindi ito sumasalamin sa kung paano mo inumin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor kung paano ang tamang pagkain sa gamot na ito. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang pasyente Oxybutynin.
 • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
  Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Oxybutynin na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Oxybutynin. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
  Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
 • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
  Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Oxybutynin

Hindi nainom na dose

Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
Mga Sanggunian: 2, 3, 4, 5

Overdosage ng Oxybutynin

 • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Oxybutynin, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
 • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
 • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
Mga Sanggunian: 6, 7, 8

Pagtabi sa Oxybutynin

 • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
 • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Oxybutynin
Mga Sanggunian: 9, 10, 11, 12

Expired Oxybutynin

 • Ang pag inom ng expired na Oxybutynin ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
Mga Sanggunian: 13, 14

Impormasyon ng Dosage

Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

Mga Sanggunian

 1. Dailymed LABEL: OXYBUTYNIN CHLORIDE- oxybutynin chloride syrup - Accessed: October 12, 2016.
 2. - Accessed: July 14, 2016.
 3. - Accessed: July 3, 2016.
 4. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
 5. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
 6. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 7. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
 8. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 9. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
 10. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
 11. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
 12. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
 13. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
 14. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

Tukuyin ang pahinang ito

Page URL

HTML Link

APA Style Citation

 • Oxybutynin - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru. (n.d.). Retrieved January 19, 2018, from http://all4insure.ru/medicine-fil/oxybutynin

MLA Style Citation

 • "Oxybutynin - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 19 Jan. 2018.

Chicago Style Citation

 • "Oxybutynin - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. Accessed January 19, 2018. http://all4insure.ru/medicine-fil/oxybutynin.

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 1/08/2018.
This page provides information for Oxybutynin in Filipino.
Read Reviews » Oxybutynin

Related pages


dv creamhimalaya kapikachhu benefitsside effects of cornromilar cough syrupsorbitol and tricholine citrateside effects of baralginlynx injection in hindimeloxicam alcoholtrypsin and chymotrypsin usesrefresh tears price in indiabio selenium and zincrobaxacet 8dremz creamdermadew acne soaptab nucoxia 90listerine cavity fighter reviewnaftidrofuryl oxalategbh lotiononyx useswhat is attapulgiteis unisom safe while breastfeedingnorad drugwhat is nystop powder used forinnospore topical cream usesbroncolin tabletsallethrin in hindiloratidinamedicine zinetacofelfedac tablet side effectsbandy plus suspension dosageaquriexoderilside effects ubiquinolromilar syrupcombi flamebendex 400 side effectsatromid-sclarion garlic refresh eye drops dosageorencia reviewsdermadew lotion is used forbacillus mesentericuscosvate g creamfinax resultsdevaconkola nut extract side effectsprilox cream side effectswhat is hyoscyamine sulfate used forharga canola oilcephalexoosure tablet usestablet zocon 150neurobion contraindicationpotassium chloride uses medicaladenomac 400galangal in tamilkonjac in hindioosure tablet for pregnancy in marathi moov head lice solution reviewsetofylline and theophylline tablets useoncovin side effectssilicon dioxide colloidalmucazone gel in hindievion lc tabletsenolinostilantiseptic cream usesmetergineterbinafine hcl reviewswhat is boracano ang ginagamot ng olive oiloleanz medicinepoxidium