Clicky

all4insure.ru
  Huling Hakbang
  Salamat

  Metaproterenol Sulfate - Mga gamit, Side Effects at Mga Review

  Ang asin Metaproterenol Sulfate ay inilagay para sa paggamot ng Bronchial hika, Reversible bronchospasm at iba pang mga kondisyon. Ang detalyadong impormasyon na may kaugnayan sa gamit, side-effects, mga review, mga katanungan, mga pakikipag-ugnayan, at pag-iingat sa Metaproterenol Sulfate's ay ang mga sumusunod:

  Metaproterenol Sulfate Mga Gamit

  Metaproterenol Sulfate ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
  Mga Sanggunian: 1
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Mga Gamit

  Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Metaproterenol Sulfate

  Pinapaganda ng Metaproterenol Sulfate ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:
  Mga Sanggunian: 2

  Metaproterenol Sulfate - Side-Effects

  Ang mga sumusunod ay ang mga side-effects na maaaring lumabas sa mga gamot na may Metaproterenol Sulfate Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
  Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
  Mga Sanggunian: 1
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Side-Effects

  Pag-iingat at paano gamitin ang Metaproterenol Sulfate

  Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
  Mga Sanggunian: 1
  Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

  Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Metaproterenol Sulfate

  Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Metaproterenol Sulfate ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Metaproterenol Sulfate ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
  Mga Sanggunian: 1
  Matuto nang higit pa: Interaksyon

  Metaproterenol Sulfate - Kontradiksyon

  Ang pagiging hypersensitive sa Metaproterenol Sulfate ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Metaproterenol Sulfate ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
  Mga Sanggunian: 1
  Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

  Where to Buy Metaproterenol Sulfate

  Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Metaproterenol Sulfate.

  Metaproterenol Sulfate - Mga madalas na tinatanong

  • Ang Metaproterenol Sulfate ay pwede bang gamitin para sa bronchial hika at reversible bronchospasm?
   Oo, ang bronchial hika at reversible bronchospasm ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Metaproterenol Sulfate. Huwag gamitin ang Metaproterenol Sulfate para sa bronchial hika at reversible bronchospasm na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Metaproterenol Sulfate.
  • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
   Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Metaproterenol Sulfate na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Metaproterenol Sulfate. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
  • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
   Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
  • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
   Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

  Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Metaproterenol Sulfate

  Hindi nainom na dose

  Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
  Mga Sanggunian: 3, 4, 5, 6

  Overdosage ng Metaproterenol Sulfate

  • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Metaproterenol Sulfate, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
  • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
  • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
  Mga Sanggunian: 7, 8, 9

  Pagtabi sa Metaproterenol Sulfate

  • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
  • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Metaproterenol Sulfate
  Mga Sanggunian: 10, 11, 12, 13

  Expired Metaproterenol Sulfate

  • Ang pag inom ng expired na Metaproterenol Sulfate ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
  Mga Sanggunian: 14, 15

  Impormasyon ng Dosage

  Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

  Mga Sanggunian

  1. DailyMed LABEL: METAPROTERENOL SULFATE - metaproterenol sulfate syrup - Accessed: October 12, 2016.
  2. Pubchem Metaproterenol - Accessed: October 12, 2016.
  3. - Accessed: July 14, 2016.
  4. - Accessed: July 3, 2016.
  5. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
  6. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
  7. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  8. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
  9. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  10. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
  11. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
  12. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
  13. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
  14. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
  15. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

  Tukuyin ang pahinang ito

  Page URL

  HTML Link

  APA Style Citation

  • Metaproterenol Sulfate - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru. (n.d.). Retrieved February 18, 2018, from http://all4insure.ru/medicine-fil/metaproterenol-sulfate

  MLA Style Citation

  • "Metaproterenol Sulfate - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 18 Feb. 2018.

  Chicago Style Citation

  • "Metaproterenol Sulfate - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. Accessed February 18, 2018. http://all4insure.ru/medicine-fil/metaproterenol-sulfate.

  Huling na-update petsa

  Ang pahinang ito ay huling na-update sa 11/04/2017.
  This page provides information for Metaproterenol Sulfate in Filipino.
  Read Reviews » Metaproterenol Sulfate

  Related pages


  secnidazole usesliftageshaklee basic gglucatedypironepyrolate injectionnucoxia 60 side effectspentasa suppositoryside effects of d-mannoseglipizide 5mg side effectsocuflur eye droprabeprazole ingredientsanthraquinone glycosides salicylic acidlactrinreeshape 60 side effectsnorsecfimbriata carallumalacto calamine usewhat is dicyclomineparkin tablet side effectstamsulonpantop lmucoanginparaphenlypin 10clearex 10cypon side effectsalbothylvitamin d6amikeyreactine plusurtica dioica usessuperhistpanadiene forteaphantixfodder treatmentreshape slimarovit tabletranbaxy amoxicillinsensur oil usagesimponi ukalerid syrupcombigan ophthalmic dropswhere can i buy hirudoid creamferrous asparto glycinateefficascent oilmontair fx tabletpegmove powder in hindiorphenadrine citrate dosagemefen tabletlocoid lipocremehhzole cream usesfructus foeniculiapo alpraz side effectscrocin syrup dosageliveraidetenovate creamnose drops for coldtrac tabletaerocort inhaler during pregnancyeraxis package insertparacetamol and diclofenac sodium tabletsevening primrose oil uses benefitsotal ear dropspro bisoprololbotropase injection usesneurobion forte injection side effectsside effects of baralginl24 pillstaphylex antibioticdecapeptyl 3.75 mgsodium ascorbate vital caerius interactionsperrigo pseudoephedrine hydrochloride 120 mgexforge dosesfostair inhaler dosageinj terifrac