Clicky

Huling Hakbang
Salamat

Ethambutol Hcl / Isoniazid - Mga gamit, Side Effects at Mga Review

Ang salt combination ng Ethambutol Hcl / Isoniazid ay inilagay para sa paggamot ng Tuberkulosis, Bacterial impeksyon at iba pang mga kondisyon. Ang detalyadong impormasyon na may kaugnayan sa gamit, side-effects, mga review, mga katanungan, mga pakikipag-ugnayan, at pag-iingat sa Ethambutol Hcl / Isoniazid's ay ang mga sumusunod:

Ethambutol Hcl / Isoniazid Mga Gamit

Ethambutol Hcl / Isoniazid ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
Mga Sanggunian: 1
ulat:
Matuto nang higit pa: Mga Gamit

Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Ethambutol Hcl / Isoniazid

Pinapaganda ng Ethambutol Hcl / Isoniazid ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:
Mga Sanggunian: 1

Ethambutol Hcl / Isoniazid - Side-Effects

Ang mga sumusunod ay ang mga side-effects na maaaring lumabas sa mga gamot na may Ethambutol Hcl / Isoniazid Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
Mga Sanggunian: 1
ulat:
Matuto nang higit pa: Side-Effects

Pag-iingat at paano gamitin ang Ethambutol Hcl / Isoniazid

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
 • Buntis o pagpaplano upang makakuha ng mga buntis
 • Buntis, pagpaplano upang maging buntis o nagpapasuso
 • Huwag double ang dosis upang gumawa ng up para sa dosis hindi nakuha
 • Iwasan ang mga inuming nakalalasing
 • Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga gamot
 • May edad sa itaas 35 taon
Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Ethambutol Hcl / Isoniazid

Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Ethambutol Hcl / Isoniazid ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Ethambutol Hcl / Isoniazid ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
 • Antacids
 • Citalopram
 • Clopidogrel
 • Halothane
 • Leflunomide
 • Mipomersen
Matuto nang higit pa: Interaksyon

Ethambutol Hcl / Isoniazid - Kontradiksyon

Ang pagiging hypersensitive sa Ethambutol Hcl / Isoniazid ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Ethambutol Hcl / Isoniazid ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

Where to Buy Ethambutol Hcl / Isoniazid

Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Ethambutol Hcl / Isoniazid.

Ethambutol Hcl / Isoniazid - Mga madalas na tinatanong

 • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
  Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Ethambutol Hcl / Isoniazid na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Ethambutol Hcl / Isoniazid. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
  Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
 • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
  Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Ethambutol Hcl / Isoniazid

Hindi nainom na dose

Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
Mga Sanggunian: 2, 3, 4, 5

Overdosage ng Ethambutol Hcl / Isoniazid

 • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Ethambutol Hcl / Isoniazid, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
 • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
 • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
Mga Sanggunian: 6, 7, 8

Pagtabi sa Ethambutol Hcl / Isoniazid

 • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
 • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Ethambutol Hcl / Isoniazid
Mga Sanggunian: 9, 10, 11, 12

Expired Ethambutol Hcl / Isoniazid

 • Ang pag inom ng expired na Ethambutol Hcl / Isoniazid ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
Mga Sanggunian: 13, 14

Impormasyon ng Dosage

Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

Mga Sanggunian

 1. Dailymed LABEL: ISONIAZID- isoniazid injection, solution - Accessed: October 12, 2016.
 2. - Accessed: July 14, 2016.
 3. - Accessed: July 3, 2016.
 4. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
 5. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
 6. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 7. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
 8. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 9. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
 10. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
 11. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
 12. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
 13. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
 14. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

Tukuyin ang pahinang ito

Page URL

HTML Link

APA Style Citation

 • Ethambutol Hcl / Isoniazid - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru. (n.d.). Retrieved January 19, 2018, from http://all4insure.ru/medicine-fil/ethambutol-hcl-isoniazid

MLA Style Citation

 • "Ethambutol Hcl / Isoniazid - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 19 Jan. 2018.

Chicago Style Citation

 • "Ethambutol Hcl / Isoniazid - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. Accessed January 19, 2018. http://all4insure.ru/medicine-fil/ethambutol-hcl-isoniazid.

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 7/05/2017.
This page provides information for Ethambutol Hcl / Isoniazid in Filipino.
Read Reviews » Ethambutol Hcl / Isoniazid

Related pages


capsal shampoofree movizcolostrum calciumbenefiber ingredientdisprin mgtopicort priceside effects rosuvastatindermovate ointment 0.05alembic india comcontraindications for amoxicillinpimafucort ointment usesmylanta active ingredienttcp soapbetnovate n for faceparacetamol salicylic acidivf normal salineuses of atorvastatinhow to use betadine garglewhat is viaderm kc cream used fordytor plus 10Accecloparacetamol with seretdtiodtab novelonmeprate tablet no periodsgentamicina creamsanostolhow to use kz lotion for dandruffuses of bcg vaccineloratadine 10 mg side effectsoxibutininacotridin expectorant syrupxylocaine spraymagnesium hydroxide liquidfebutaz 40 tabletaquadol tpm gel for usesuti tabletsactifed compound syrupcelup in englishcomposition of ear waxecamsuleside effects of nise tablethow to use hexidine mouthwashchampix effectivenessuse of quadridermvitamin surbex tciprotab 500inj avil routecolfoscerilsinex tabletsdolociddroxyl 500 used fortab ebastuses of metformin tabletsimbex tabletsclavam drops use in hinditriphala churna patanjalitab gluconormovacare tablets during pregnancyitopride hydrochloridegamithromycinery fluidwhat is metcobetadine body washwhat is repivate cream used forasthalin respulesnucoxia medicineasparagus uses and benefitsside effects of potassium sorbatexenia tabletscopinal medicinedaktacort cream reviewsfluimucilserex medication