Clicky

all4insure.ru
  Huling Hakbang
  Salamat

  Amantadine Hydrochloride - Mga gamit, Side Effects at Mga Review

  Ang asin Amantadine Hydrochloride ay inilagay para sa paggamot ng Trangkaso, Parkinson ng sakit, Sakit parkinson at iba pang mga kondisyon. Ang detalyadong impormasyon na may kaugnayan sa gamit, side-effects, mga review, mga katanungan, mga pakikipag-ugnayan, at pag-iingat sa Amantadine Hydrochloride's ay ang mga sumusunod:

  Amantadine Hydrochloride Mga Gamit

  Amantadine Hydrochloride ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Mga Gamit

  Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Amantadine Hydrochloride

  Pinapaganda ng Amantadine Hydrochloride ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:

  Amantadine Hydrochloride - Side-Effects

  Ang mga sumusunod ay ang mga side-effects na maaaring lumabas sa mga gamot na may Amantadine Hydrochloride Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
  Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Side-Effects

  Pag-iingat at paano gamitin ang Amantadine Hydrochloride

  Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
  Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

  Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Amantadine Hydrochloride

  Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Amantadine Hydrochloride ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Amantadine Hydrochloride ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
  Matuto nang higit pa: Interaksyon

  Amantadine Hydrochloride - Kontradiksyon

  Ang pagiging hypersensitive sa Amantadine Hydrochloride ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Amantadine Hydrochloride ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
  Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

  Where to Buy Amantadine Hydrochloride

  Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Amantadine Hydrochloride.

  Amantadine Hydrochloride - Mga madalas na tinatanong

  • Ang Amantadine Hydrochloride ay pwede bang gamitin para sa trangkaso at Parkinson ng sakit?
   Oo, ang trangkaso at parkinson ng sakit ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Amantadine Hydrochloride. Huwag gamitin ang Amantadine Hydrochloride para sa trangkaso at parkinson ng sakit na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Amantadine Hydrochloride.
  • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
   Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Amantadine Hydrochloride na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Amantadine Hydrochloride. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
  • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
   Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
  • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
   Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

  Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Amantadine Hydrochloride

  Hindi nainom na dose

  Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
  Mga Sanggunian: 1, 2, 3, 4

  Overdosage ng Amantadine Hydrochloride

  • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Amantadine Hydrochloride, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
  • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
  • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
  Mga Sanggunian: 5, 6, 7

  Pagtabi sa Amantadine Hydrochloride

  • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
  • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Amantadine Hydrochloride
  Mga Sanggunian: 8, 9, 10, 11

  Expired Amantadine Hydrochloride

  • Ang pag inom ng expired na Amantadine Hydrochloride ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
  Mga Sanggunian: 12, 13

  Impormasyon ng Dosage

  Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

  Mga Sanggunian

  1. - Accessed: July 14, 2016.
  2. - Accessed: July 3, 2016.
  3. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
  4. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
  5. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  6. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
  7. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  8. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
  9. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
  10. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
  11. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
  12. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
  13. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

  Tukuyin ang pahinang ito

  Page URL

  HTML Link

  APA Style Citation

  • Amantadine Hydrochloride - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru. (n.d.). Retrieved January 23, 2018, from http://all4insure.ru/medicine-fil/amantadine-hydrochloride

  MLA Style Citation

  • "Amantadine Hydrochloride - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 23 Jan. 2018.

  Chicago Style Citation

  • "Amantadine Hydrochloride - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. Accessed January 23, 2018. http://all4insure.ru/medicine-fil/amantadine-hydrochloride.

  Huling na-update petsa

  Ang pahinang ito ay huling na-update sa 11/04/2017.
  This page provides information for Amantadine Hydrochloride in Filipino.
  Read Reviews » Amantadine Hydrochloride

  Related pages


  balsmascabiol lotionbaby capsule reviewsgildess reviewsiron choline citratetriquilar 21 pregnancyclarinase doseanti phlegm medicinebuy fucithalmic eye dropslifenol side effectsanacin reviewsartin tabletdepniluses of lanthanumduranzorisdone plusvitazyme capsulezeegap tabletniquitin side effectsmomoz creambiotin and vitamin eescot creamfabior foam reviewscof syrupstrath elixirvagifem usesbrewers yeast in hindifunction of normaxin R.Ttoday contraceptive pessaryanginine dosemebeverine 135mg reviewsaquasol a capsulessulpitac 50parecoxib sodiumkestine ebastine 10 mgadrenochrome monosemicarbazoneavarin drugmodafinil contraindicationsbenzoic acid benefitscefdinir medicinehow to use p scab lotionmeruvaxdoxylamine succinate hallucinationsoxtellar side effectsmedicine decadronmosegortab rosuvasbecozymexylistin injectionfertisimdichloroisocyanuratedosis gastrinal hdsensorcaine injectioncrataegus oxyacantha side effectsglycodin cough syrupnytol contraindicationsveritazsilymarin legalonnise tablet contains tacrolimus ointment side effectsbendex 400 side effectscellfood ingredientsurbanol 5mgglucobay tabletavitin 7side effects of dexamethasone injectionzerodol aceclofenac tablets 100mgratio domperidonehistop medicinecipla duovirosteocare tablets side effectshistac tablet used for